Handlingsplan Elevers ledigheter

Enligt 7 kap. 2 § skollagen har elever från årskurs 1 till och med årskurs 9 skolplikt. Eleven har skolplikt minst 178 da-gar/år, dvs. samtliga skoldagar under läsåret.
I Skollagens 7 kap. 18 § står det att ”En elev … får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.” Detta medför återhållsamhet att bevilja ledighet under skoltid. Beviljad ledighet är alltid ett avsteg från skolplikten.

Kortare ledigheter beviljas för elever som anger enskild angelägenhet som skäl och där den enskilda angelägen-heten är av vikt och överensstämmer med skolans tolkning av regelverket. Enskild angelägenhet bör uppfattas på ett liknande sätt som när en anställd begär ledigt för läkarbesök, begravning eller andra händelser i familjen.
Skolverket anger tre giltiga skäl för en längre ledighet: familjehögtider, vissa resor eller religiösa högtider. Det är rektor som beslutar om ledighet och har bland annat att ta ställning till frånvarons längd, elevens studiesituation, hur eleven kan kompensera frånvaron samt ledighetens angelägenhetsgrad.
Ledigheter är inte till för extra lov eller semester.
Ledigheten skall ansökas i god tid på avsedd blankett som finns att hämta på skolans hemsida. Beskriv skälen till le-digheten utförligt, så att mentor kan göra en bedömning i varje enskilt fall då hen tillstyrker eller avstyrker en ledig-hetsansökan. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadsha-vare för att samtliga kursmoment tas igen.

Alla ledigheter prövas i varje enskilt fall. Ansökningar gäl-lande ledighet under mer än 10 dagar på ett läsår, bevil-jas endast i undantagsfall och med särskild prövning. Le-digheter beviljas aldrig under tider för nationella prov.
Om föräldrar, trots avslag på ledighetsansökan, ändå väl-jer att låta eleven vara frånvarande från skolan, registre-ras bortfallet av studietid som olovlig frånvaro.

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

Dela:
Kategorier: