Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

Ett av skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla som arbetar i skolan. I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

 

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

 

Hjorthagens Elevhälsteam

På Hjorthagens skola finns ett Elevhälsoteam som träffas vid 1 – 2 gånger/vecka, ibland själva och ibland med skolans pedagogiska personal. I teamet finns rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Vi har även ett tätt samarbete med skolans ansvarig för likabehandlingsarbetet samt möjlighet att rådgöra och samarbeta/samverka med kurator, logoped, ikt-pedagoger m.fl. professioner inom Stockholm Stad.

 

Systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsan

Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla skolverksamheten. Det innebär att följa upp och utvärdera att elevhälsans arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla både skolans kunskaps- och värdegrundsmål. T.ex. genom att analysera resultat och utvärderingar samt göra olika kunskapssammanställningar och kartläggningar för att se hur elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kan utvecklas och förbättras. Vill du veta mer om detta så läs Hjorthagens Elevhälsoplan 2018.

 

Vill du komma i kontakt med Hjorthagens Elevhälsa som elev eller vårdnadshavare så kontakta skolans specialpedagog

Kristina Widmark

kristina.widmark@stockholm.se

076-1210141

 

Likabehandlingsplan 

Hälsouppgifter vid skolstart

Skadeanmälan

Dela:
Kategorier: